Obszar praktyki

OBSŁUGA KORPORACYJNA. TWORZENIE I REORGANIZACJA SPÓŁEK.

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną. Doradzamy przy procesach zakładania spółek handlowych, ich przekształcaniu i likwidacji.

Kancelaria doradza swoim Klientom przy zakładaniu i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych oraz przy łączeniu, podziale i przekształcaniu Spółek.

Kancelaria doradza, również przy procesie tworzenia spółki hybrydowej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialności spółki komandytowej).  

W ramach naszej działalności dokonujemy, również w imieniu naszych Klientów rejestracji oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Nasze doradztwo obejmuję także zagadnienia zakładania oddziałów i przedstawicielstw spółek.

Nasi prawnicy obsługują organy spółek, przygotowują projekty stosownych dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy.

Pomagamy przy wyborze optymalnych struktur prawnych przedsiębiorstw, spółek oraz grup kapitałowych, uwzględniając aspekty podatkowe każdej ze struktur.

Wynagrodzenie:

Usługę doradztwa prawnego oferujemy Państwu w oparciu o stawkę godzinową wynagrodzenia w wysokości 150,00 złotych netto w ramach którego wykonujemy całościowy zakres usługi, przy czym do czasu pracy wliczany jest czas pracy prawnika poświęcony również na spotkania z Klientem oraz konsultacje telefoniczne i e-mailowe. 

Usługę utworzenia spółki prawa handlowego na podstawie opracowanej przez Kancelarię dokumentacji oferujemy Państwu w oparciu o ryczałtową stawkę wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 złotych netto (1.500,00 złotych netto – utworzenie spółki hybrydalnej) w ramach którego wykonujemy całościowy zakres usługi: przygotowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Spółki oraz rejestracji Spółki w sądzie rejestrowym. 

Usługę likwidacji spółki prawa handlowego na podstawie opracowanej przez Kancelarię dokumentacji oferujemy Państwu w oparciu o ryczałtową stawkę wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 złotych netto, w ramach którego wykonujemy całościowy zakres usługi: przygotowanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji Spółki oraz wykreślenie Spółki w sądzie rejestrowym. 

Usługę przekształcenia, łączenia oraz podziału spółki prawa handlowego na podstawie opracowanej przez Kancelarię dokumentacji oferujemy Państwu w oparciu o ryczałtową stawkę wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 złotych netto, w ramach którego wykonujemy całościowy zakres usługi: przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki oraz dokonania stosownych zmian w sądzie rejestrowym. 

UMOWY I KONTRAKTY

Podejmując współpracę biznesową warto minimalizować ryzyko kontraktowe, zwłaszcza przy dużych projektach. Pozwala na to odpowiednie redagowanie umów, zwłaszcza w zakresie postanowień gwarancyjnych i zabezpieczających. Pamiętajmy, że „Umowy tworzymy nie na czas pokoju, lecz na czas wojny”

Klientom zapewniamy indywidualne podejście do każdego problemu oraz niestandardowe rozwiązania.  Opiniujemy, weryfikujemy i tworzymy umowy cywilnoprawne, w szczególności:

– Umowy o dzieło,
– Umowy o roboty budowlane,
– Umowy leasingu,
– Umowy agencyjne,
– Umowy najmu i dzierżawy.

Kompleksowo przygotowujemy całą dokumentację kontraktową i inwestycyjną. Aktywnie wspieramy Klientów na etapie negocjacji i rokowań, zabezpieczamy interesy Klienta poprzez stosowanie odpowiednich postanowień umownych, pomagamy przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej (doradzamy jaki rodzaj spółki będzie najwłaściwszy z punktu widzenia przedmiotu działalności).

 

Wynagrodzenie:

Usługę oferujemy Państwu w oparciu o stawkę godzinową wynagrodzenia w wysokości 150,00 złotych netto w ramach którego wykonujemy całościowy zakres usługi, przy czym do czasu pracy prawnika wliczany jest czas pracy prawnika poświęcony również na spotkania z Klientem oraz konsultacje telefoniczne i e-mailowe.

NIERUCHOMOŚCI

Pojęcie nieruchomości w systemie prawa cywilnego definiowane jest jako część powierzchni ziemi stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Sprzedaż, kupno nieruchomości, wynajem, użyczenie, konieczność ujawnienia zmian w księgach wieczystych często pojawia się w życiu każdego z nas. Procedura prawna może okazać się zbyt skomplikowana byśmy poradzili sobie z nią sami.

W ramach wsparcia tych procesów, przykładowo:
– doradzamy jak skutecznie i bezpiecznie sprzedać, kupić, wynająć, czy też użyczyć ruchomość lub nieruchomość,
– przygotowujemy i opiniujemy umowy m.in. sprzedaży i zamiany, najmu dzierżawy i użyczenia nieruchomości,
– doradzamy w kwestiach zmian w księgach wieczystych,

– reprezentujemy klientów w sporach:
a. zniesienia współwłasności nieruchomości (podziału nieruchomości),
b. o ustanowienie służebności na nieruchomości (służebności osobistej, gruntowej, przesyłu),
c. o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość,
d. o naruszenie i przywrócenie posiadania nieruchomości (o wydanie nieruchomości),
e. o zasiedzenie nieruchomości,

– doradzamy zarządcom nieruchomości, wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom w sprawach związanych ze stosowaniem ustawy o własności lokali, i ustawy prawo spółdzielcze,
– przewodniczymy i prowadzimy zebrania wspólnot,

– reprezentujemy wspólnoty lub ich członków w:
a. postępowaniach o uchylenie uchwał,
b. w sporach z zakresu zdania rachunku z zarządu nieruchomością wspólną,

– doradzamy i reprezentujemy w sporach związanych z rozliczeniem nakładów finansowych na nieruchomość wspólną.
 

Wynagrodzenie:

Usługę doradztwa prawnego oferujemy Państwu w oparciu o stawkę godzinową wynagrodzenia w wysokości 150,00 złotych netto w ramach którego wykonujemy całościowy zakres usługi, przy czym do czasu pracy prawnika wliczany jest czas pracy poświęcony również na spotkania z Klientem oraz konsultacje telefoniczne i e-mailowe.

Usługę prowadzenia sporów sądowych obejmującą swoim przedmiotem nieruchomość, lub też roszczenia dotyczące nieruchomości oferujemy Państwu w oparciu o stawkę ryczałtową indywidualnie ustaloną, powiększoną o kwotę 200,00 złotych netto, za udział w każdym posiedzeniu sądu (każdej rozprawie).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRAWO BUDOWLANE – PRAWO INWESTYCYJNE

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach partnerstwa publicznoprawnego jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego opartego o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane i Warunki Kontraktowe FIDIC.

FIDIC to skrót od Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (International Federation of Consulting Engineers). Opracowanie konkretnej umowy w oparciu o FIDIC polega na zastosowaniu klauzul ogólnych w brzmieniu niezmienionym (w wersji wydanej przez FIDIC) oraz zmodyfikowaniu ich za pomocą klauzul szczególnych, sformułowanych przez strony zawieranej umowy. Klauzule szczególne zastępują klauzule ogólne w całości lub w części, uzupełniają je lub zmieniają.

W zamówieniach publicznych warunki kontraktowe FIDIC wykorzystywane są jako standardowe procedury realizacji projektów publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich. Pozwalają one na sprawną ocenę prawidłowości zarządzania inwestycją i wykorzystania środków. Po pewnych modyfikacjach pozostają one w zgodności z prawem krajowym, tj. przede wszystkim z ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą Prawo budowlane oraz Kodeksem cywilnym.

Wspieramy Wykonawców i Podwykonawców w:

– negocjacjach z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcom,
– przygotowujemy i opiniujemy umowy oraz Ogólne Warunki Kontraktu,
– reprezentujemy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz w sporach z Zamawiającym,
– reprezentujemy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
– przygotowujemy umowy konsorcjum,
– doradzamy i reprezentujemy Podwykonawców w sporach z Generalnym Wykonawcą,
– odzyskujemy należności Podwykonawców bezpośrednio od Wykonawców i Zamawiającego w ramach solidarnej odpowiedzialności (art. 6471KC),
– reprezentujemy Klientów przy realizacji kontraktów opartych o przepisy prawa budowlanego,
– doradzamy na każdym etapie inwestycji.

Wynagrodzenie:

Usługę doradztwa prawnego oferujemy Państwu w oparciu o stawkę godzinową wynagrodzenia w wysokości 150,00 złotych netto w ramach którego wykonujemy całościowy zakres usługi, przy czym do czasu pracy prawnika wliczany jest czas pracy poświęcony również na spotkania z Klientem oraz konsultacje telefoniczne i e-mailowe.

Usługę prowadzenia sporów sądowych oferujemy Państwu w oparciu o stawkę ryczałtową indywidualnie ustaloną, powiększoną o kwotę 200,00 złotych netto, za udział w każdym posiedzeniu sądu (każdej rozprawie).

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Dorobek intelektualny jest jedną z cenniejszych i coraz bardziej docenianych wartości. Z racji swojej specyfiki, powszechności i dostępności różnych rodzaju mediów, trudnym do zabezpieczenia.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

 

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

– wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

– plastyczne,

– fotograficzne,

– lutnicze,

– wzornictwa przemysłowego,

– architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

– muzyczne i słowno-muzyczne,

–  sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

– audiowizualne (w tym filmowe).

Prawa autorskie majątkowe przysługują twórcy, zapewniając wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Autorskie prawa majątkowe są przedmiotem obrotu, są zbywalne, podlegają dziedziczeniu.

Klauzule dotyczące praw autorskich majątkowych znajdują się także w innym umowach handlowych i cywilnych.

Prawa autorskie osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem i obejmują prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

 

W ramach pomocy prawnej:

– doradzamy przy sporządzaniu, negocjowaniu, analizowaniu umów dotyczących praw autorskich majątkowych,

– doradzamy jak chronić autorskie prawa osobiste,

– reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.

 

Wynagrodzenie:

Usługę doradztwa prawnego oferujemy Państwu w oparciu o stawkę godzinową wynagrodzenia w wysokości 150,00 złotych netto w ramach którego wykonujemy całościowy zakres usługi, przy czym do czasu pracy prawnika wliczany jest czas pracy poświęcony również na spotkania z Klientem oraz konsultacje telefoniczne i e-mailowe.

Usługę prowadzenia sporów sądowych oferujemy Państwu w oparciu o stawkę ryczałtową indywidualnie ustaloną, powiększoną o kwotę 200,00 złotych netto, za udział w każdym posiedzeniu sądu (każdej rozprawie).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Usługa audytu obejmuje identyfikację i badanie występujących w jednostce publicznej lub firmie procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych  oraz przeanalizowanie ich pod kątem zgodności z RODO.

Audyt RODO to przede wszystkim analiza dokumentów, w tym m.in. treści klauzul informacyjnych, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, ale też weryfikacja procedur i realizacji obowiązków wynikających z RODO, zgodności rejestru czynności przetwarzania z praktyką działania. Audyt obejmuje również wykorzystywane w firmach i przedsiębiorstwach systemy informatyczne, w sytuacji gdy służą one do przetwarzania danych osobowych. Audyt zgodności z RODO jest więc szansą na uzyskanie odpowiedzi o płaszczyznach, metodach i narzędziach dostosowania dokumentacji i praktyki działania jednostki lub firmy  do przepisów RODO.

Naturalną kontynuacją działań audytowych jest opracowanie rekomendacji i wdrożenie zmian, dostosowujących dokumentację i funkcjonowanie jednostki do zgodności z RODO.

Wieloletnie doświadczenie współpracy z jednostkami publicznymi i przedsiębiorstwami oraz dogłębna znajomość sektora publicznego, zwłaszcza samorządowego, oraz realiów pracy firm, pozwolą na dokonanie szczegółowej oceny, wskazanie niezgodności z prawem, przedstawienie rekomendacji, a dalsze działania wdrożeniowe to pomoc w osiągnięciu bezpiecznego i pożądanego stanu.

Usługa reprezentacji obejmuje występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego podmiotu, wobec którego wszczęto postępowanie o naruszenie przepisów ochrony danych osobowych (RODO). Oferta obejmuje:

– reprezentacje w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

– reprezentację przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

 

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych realizuje w jednostce lub firmie zadania określone ustawowo oraz czuwa nad zgodnością jej działania z RODO i przepisami polskimi.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, podstawą wyznaczenia osoby do pełnienia tej funkcji są kwalifikacje zawodowe, w tym przede wszystkim fachowa wiedza prawnicza oraz doświadczenie w dziedzinie ochrony danych.

Kancelaria Ziółkowski Adwokaci i Radcowie Prawni od lat współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz ochrony danych. Jej pracownicy to eksperci
i praktycy branżowi, doskonale znający realia sektora prywatnego i publicznego, w tym przede wszystkim samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz świadomi wyzwań stojących przed nimi w obszarze ochrony danych.

Oferując pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Kancelaria daje gwarancję stałego podnoszenia kwalifikacji, wszechstronnych umiejętności i otwartości na podejmowanie trudnych wyzwań.

W ramach wykonywania usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych, pracownicy kancelarii Ziółkowski Adwokaci i Radcowie Prawni, wykonują następujące zadania:

– informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane o obowiązkach spoczywających na nich z mocy rozporządzenia 2016/679, innych przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz doradztwo w tych sprawach;

– audyt jednostki oraz monitorowanie przestrzegania przepisów rozporządzenia 2016/679 oraz polityk i praktyki działania administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych;

– szkolenia, warsztaty i konsultacje podnoszące świadomość personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych;

– opracowywanie zaleceń i rekomendacji w zakresie oceny skutków naruszeń przepisów;

– współpraca z organem nadzorczym;

– bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawa, wytycznych wydawanych przez Prezesa Urząd Ochrony Danych oraz najnowszych przedmiotowych rozstrzygnięciach – dostosowane do specyfiki branży i stanowisk;

– wsparcie w sytuacjach trudnych: analiza przypadków naruszenia przepisów ochrony danych, zgłaszanie naruszeń do Prezesa UODO;

– wszelkie inne czynności właściwe IOD.

 

Szkolenia

RODO to nie tylko wymagające przepisy, napisane trudnym językiem i zagrożone wysokimi sankcjami w przypadku ich naruszenia, ale też wyzwanie dla każdej firmy i jednostki oraz jej pracowników, które – gdy właściwie się do niego przygotować i wdrożyć – może stać się szansą rozwojową i czynnikiem przewagi konkurencyjnej.

Pracownicy sektora publicznego i prywatnych przedsiębiorstw muszą nie tylko znać przepisy i wewnętrzne procedury wynikające z dostosowania do wymogów RODO, ale też rozumieć ich istotę i znaczenie zagadnienia bezpieczeństwa danych dla swojej jednostki lub firmy i jej rozwoju.

Szkoleniowcy Kancelarii Ziółkowski Adwokaci i Radcowie Prawni łączą doświadczenie praktyków wielu branż, urzędników, wykładowców akademickich oraz prawników wspierających swoich klientów w trudnych procesach dostosowania do wymogów RODO.

W prowadzonych szkoleniach stawiają przede wszystkim na ich praktyczny wymiar i przystępne przedstawienie treści. Szkolenia to praca z wykorzystaniem autentycznych przykładów naruszeń, analizą orzecznictwa, prezentacją najczęściej spotykanych rozwiązań – gotowych do wdrożenia oraz sposobów praktycznego radzenia sobie z codziennymi problemami RODO. Ich celem jest kształtowanie wśród pracowników i kierownictwa jednostki i firmy postawy świadomej, zaangażowanej, traktującej RODO jako wsparcie oraz mechanizm bezpieczeństwa.

 

RODO: pierwsza pomoc, pytania i odpowiedzi

Ochrona danych osobowych to realizowany każdego dnia proces ciągłego dostosowywania dokumentacji i praktyki działania jednostki lub firmy do zmieniających się przepisów oraz podejmowanie wyzwań wynikających z codziennej pracy. To ciągłe analizy, podnoszenie świadomości kierownictwa i pracowników, nadążanie za zmianami rynkowymi i zmianami w orzecznictwie.

Doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów, orzecznictwa i doktryny, praktyka kilkudziesięciu audytów i wdrożeń, dogłębna znajomość realiów działania sektora publicznego i prywatnego, pozwala Kancelarii Ziółkowski Adwokaci i Radcowie Prawni na zaproponowanie usługi udzielania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i podejmowanie zagadnień praktycznych, dostępnej w każdej sytuacji, która wymaga pomocy i wsparcia.

Eksperci Kancelarii szybko i sprawnie, udzielą odpowiedzi i zaproponują rozwiązania nie tylko zgodne z przepisami, zakorzenione w praktyce, ale przede wszystkim uwzględniające cele stawiane sobie przez jednostkę i firmę.

Oferta obejmuje:

– udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania dotyczące ochrony danych osobowych;

– opracowywanie specjalistycznych analiz i ekspertyz dotyczących ochrony danych;

– bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawa, wytycznych wydawanych przez Urząd Ochrony Danych oraz najnowszych przedmiotowych rozstrzygnięciach – dostosowane do specyfiki branży i stanowisk;

– wsparcie w sytuacjach trudnych: analiza potencjalnych przypadków naruszenia przepisów ochrony danych.

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Prawa rodzinne i spadkowe wymagają od pełnomocnika empatii, wyczucia, dyskrecji, oraz poszanowania godności.  Jesteśmy świadomi tego, że prowadzenie spraw rodzinnych i spadkowych wymaga stałego kontaktu z Klientem i daleko idącego zrozumienia.  Stąd też, każdy Klient jest traktowany w sposób indywidualny, co gwarantuje jak najlepsze zapoznanie się z okolicznościami konkretnego przypadku i właściwe podejmowanie czynności procesowych.

Oferta Kancelarii dotyczy:

Sprawy rodzinne:
– prowadzenia spraw rozwodowych (z orzekaniem i bez orzekania o winie),
– prowadzenia spraw z zakresu władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem, tj. ograniczenie władzy rodzicielskiej i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– prowadzenia spraw dotyczących ustalenia kontaktu z dzieckiem,
– prowadzenia spraw dotyczących ustalenia miejsca pobytu dziecka.

Sprawy spadkowe:
– prowadzenia spraw o stwierdzenie nabycia spadku lub odrzucenie spadku,
– prowadzenia spraw o dział spadku,
– prowadzenia spraw o zachowek.

Majątkowe sprawy małżeńskie:
– podziału majątku małżeńskiego,
– zniesienia wspólności majątkowej.

 

Wynagrodzenie:

Prowadzenie spraw rodzinnych i spadkowych oferujemy Państwu w oparciu o stawkę ryczałtową indywidualnie ustaloną, powiększoną o kwotę 200,00 złotych netto, za udział w każdym posiedzeniu sądu (każdej rozprawie).

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE - PRAWO KARNE I KARNO-SKARBOWE

Prawo karne to zbiór przepisów obejmujący katalog czynów przestępnych i przewidywanych przez ustawodawcę kar grożących za popełnienie takich czynów, a także zasady odpowiedzialności karnej.

Prawo karne skarbowe to wyspecjalizowana dyscyplina prawa, ukształtowana na pograniczu prawa karnego, finansowego, administracyjnego i cywilnego.

Pomoc prawna Kancelarii w zakresie prawa karnego i prawa karno-skarbowego ogranicza się do doradztwa i obrony w sprawach przestępstw gospodarczych.

Przestępstwa gospodarcze – to czyny zabronione, godzące lub zagrażające ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegające na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia gospodarczego, grożące utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji.

Podejmujemy się obrony w sprawach przestępstw: 

– fałszowania dokumentów i używania ich jako autentycznych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach,
– przeciwko mieniu, czyli wszelkiego rodzaju przywłaszczenia wyłudzenia pieniędzy i towarów,
– przeciwko obrotowi gospodarczemu, tj. wyłudzenia kredytów, pożyczek bankowych, wyłudzenia odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia, „pranie brudnych pieniędzy”, udaremnienie egzekucji komorniczej, nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej i udaremnienie przetargów publicznych,
– przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, czyli podrabianie pieniędzy, puszczanie ich w obieg oraz fałszowanie znaków urzędowych,
– dotyczących uzyskania cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
– dotyczących wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym,
– przeciwko środowisku (negatywne następstwa działalności gospodarczych),
– przeciwko prawom pracowniczym (łamanie praw pracownika w zakładach pracy),
– przeciwko ochronie informacji (ujawnianie lub naruszenie tajemnicy służbowej i tajemnicy korespondencji).

 

Wynagrodzenie:

Obronę w sprawach gospodarczych oferujemy Państwu w oparciu o stawkę ryczałtową indywidualnie ustaloną, powiększoną o kwotę 200,00 złotych netto, za udział w każdym posiedzeniu sądu (każdej rozprawie).

PRAWO WEKSLOWE – NAKAZ ZAPŁATY Z WEKSLA

Weksel jest papierem wartościowym, o określonej przez prawo wekslowe formie, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależnie od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną, w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki.

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika na rachunek depozytowy Ministra Finansów w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwany dalej „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli nakaz zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.

W ramach wsparcia prawnego:

– doradzamy w kwestii zabezpieczeń wekslowych,
– analizujemy weksle i porozumienia wekslowe,
– sporządzamy i przygotowujemy blankiety wekslowe,
– sporządzamy i przygotowujemy porozumienia wekslowe,
– doradzamy w kwestiach indosowania (przenoszenia) prawa z weksla,
– reprezentujemy Klientów w sporach sądowych w zakresie zobowiązań z weksla.

 

Wynagrodzenie:

Usługę doradztwa prawnego oferujemy Państwu w oparciu o stawkę godzinową wynagrodzenia w wysokości 150,00 złotych netto w ramach którego wykonujemy całościowy zakres usługi, przy czym do czasu pracy prawnika wliczany jest czas pracy poświęcony również na spotkania z Klientem oraz konsultacje telefoniczne i e-mailowe.

Usługę prowadzenia sporów sądowych oferujemy Państwu w oparciu o stawkę ryczałtową indywidulnie ustaloną, powiększoną o kwotę 200,00 złotych netto, za udział w każdym posiedzeniu sądu (każdej rozprawie).